Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

-De overeenkomst is onderworpen aan onze volledige verkoopsvoorwaarden zoals deze integraal zijn opgenomen op onze site ‘bouwservice.be’ en definitief aanvaardt bij het aangeleverde opmaakmateriaal.
-Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, gebrek aan medewerking, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
-Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

2. Bestelling

Het aanleveren van opmaakmateriaal (model, kopij, visitekaartje, folder, digitale bestanden, ...) aan Bouwservice bvba - ongeacht er al dan niet een proefopmaak is afgesproken - sluit de verkoopsovereenkomst af.

3. Schriftelijke bevestiging

Mondelinge afspraken worden door Bouwservice bvba schriftelijk bevestigd binnen de 2 werkdagen.
Onze schriftelijke bevestiging verwijst naar onze verkoopsvoorwaarden op ‘bouwservice.be’.
Door elke verdere correspondentie of aanlevering wordt de ontvangst van onze bevestiging en onze verkoopsvoorwaarden aanvaard.
Ook de adverteerder wordt verondersteld ernstige opmerkingen of aanvullingen schriftelijk mee te delen aan Bouwservice bvba.  Niet schriftelijk meegedeelde aanvullingen kunnen later nooit ingeroepen worden door de adverteerder. 

4. Inhoud

Bouwservice bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een geplaatst profiel.  Adverteerders en opdrachtgevers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het waarheidsgehalte van een geplaatst profiel, het aangeboden advertentiemateriaal en hun inhoud.  Bouwservice bvba behoudt wel het recht op controle van de gegevens en het recht om adverteerders te weigeren. 
Bouwservice bvba behoudt het recht, zonder enige compensatie en met behoud van het volledig verschuldigd factuurbedrag, bedrijven te verwijderen uit haar bestand en publicaties, indien zij opzettelijk verkeerde, bedrieglijke of onwettelijke informatie verstrekten.
Bouwservice bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor advertentieschade toegebracht aan de adverteerder. 

5. Opmaak

Het lettertype, evenals de lay-out en kleurgebruik worden door Bouwservice bvba vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever.
De adverteerder kan te gebruiken lettertypes opgeven, welke Bouwservice bvba dient te volgen. Bouwservice bvba kan betreffende lettertypes bij de adverteerder opvragen, die hieraan dient te voldoen.
Alle door de adverteerder voorgestelde kleuren worden bij benadering uitgevoerd. De adverteerder dient bij precisiewerk (logo en huisstijl) de samenstelling van de kleur in CMYK aan te duiden. Elke andere kleuraanduiding (bv: PMS, RAL, …) wordt uitgevoerd in de meest benaderende CMYK samenstelling.
De schikking van opgegeven gegevens gebeurt volgens de regels der kunst en met inzet en creativiteit van de opmaker. De opmaker zal in geval dat een voorbeeld of schets ter beschikking werd gesteld door de adverteerder, dit zo veel mogelijk volgen. De adverteerder mag een opmaak op de afgesproken afmetingen aanleveren aan Bouwservice bvba, welke dit voorstel dient te volgen.  Soms kan een voorgestelde schikking of aangeleverde opmaak proportioneel worden geschaald naar de afgesproken afmetingen, zo niet staat het Bouwservice bvba volledig vrij voorgesteld aangeleverd materiaal of opmaak te herwerken op de afgesproken afmetingen en verhoudingen. 

6. Proefdruk

Er is geen verplichting tot het aanbieden van een proefopmaak, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of aangevraagd door de adverteerder.
Bouwservice bvba verzorgt de opmaak naar beste vermogen, volgens de mogelijkheden van het aangeleverde materiaal, de regels der kunst & ambacht en met een interne correctie van de gegevensverwerking.
Vraagt de adverteerder geen proef, dan wordt hij geacht een goed (OK) voor publicatie te hebben gegeven op basis van het aangeleverde materiaal.
In geval van proef moet Bouwservice bvba deze aanleveren en de eventuele aangeduide correcties uitvoeren. Bouwservice bvba is nooit aansprakelijk voor niet aangeduide taal- of spellingfouten.
Het niet langer meewerken aan een afgesproken proefopmaak door de adverteerder ontslaat Bouwservice bvba van zijn opdracht tot uitvoering, maar de adverteerder niet in het minst van zijn verplichting tot betaling van het volledige te factureren bedrag.  Het niet beantwoorden van een voorgelegde proef binnen een redelijke of vooropgestelde termijn ( deadline) wordt beschouwd als akkoord met de voorgelegde proef en ontslaat Bouwservice bvba van elke verdere verantwoordelijkheid.
Een afgesproken proef wordt steeds schriftelijk bevestigd of aangevraagd.  Een adverteerder kan zich nooit beroepen op een vermeende mondelinge toezegging tot proefopmaak.
Bij onduidelijkheid over het te verwerken materiaal kan Bouwservice bvba eenzijdig besluiten een proef aan de adverteerder voor te leggen, waarop deze dient te reageren.
Een uitdrukkelijk of stilzwijgend goedgekeurde proef ontslaat Bouwservice bvba van alle verdere verantwoordelijkheid.
Aangeleverde PDF bestanden op de juiste afmetingen, opgemaakt door de adverteerder of een door hem aangestelde, veronderstellen geen proefdruk. De opmaak is de volledige verantwoordelijkheid van de adverteerder of zijn opmaker.
Mondelinge (bijvoorbeeld per telefoon) opgegeven aanpassingen worden uitgevoerd op uitsluitend risico van de opdrachtgever. 

7. Rechtzetting

Bouwservice bvba verwerkt de gegevens van haar adverteerders naar beste vermogen en met de grootste zorg.  Indien toch, door om het even wiens fout (Bouwservice bvba of de adverteerder) essentiële fouten opgenomen werden, worden deze na schriftelijke melding binnen de 5 werkdagen kosteloos rechtgezet op haar site ‘bouwservice.be’.  Bouwservice bvba is hierdoor vrijgesteld van elke vergoeding of prestatie ten gevolge van de eerdere fout. Alle andere commerciële initiatieven of compensaties die Bouwservice bvba hier bovenop neemt betekenen geen schuldbekentenis.

8. Auteursrecht

Al het door de adverteerder aangeleverd materiaal wordt beschouwd zijn eigendom te zijn en vrij voor gebruik en duplicatie, of beschouwd bekomen te zijn met het akkoord van de intellectuele of auteursrechterlijke eigenaar voor gebruik voor de afgesproken publicatie.  De adverteerder staat hiervoor ten volle en zonder uitzondering of beperking in.  Bouwservice bvba handelt in vertrouwen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken door de adverteerder.
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de adverteerder aangeleverd wordt en dat onder de bepalingen van het auteursrecht of van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de adverteerder over het reproductierecht beschikt.  Hij vrijwaart Bouwservice bvba bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht.
Bouwservice bvba zal zelf in eigen bewerkingen of eindopmaak geen beelden, foto’s, illustraties, … (of delen ervan) gebruiken die auteursrechterlijk beschermt zijn en/of niet tot haar eigen creatie of rechten behoren (of deze van haar grafische medewerkers).  Bouwservice bvba zal aangeleverd materiaal enkel gebruiken in functie van de aanleverende adverteerder en het afgesproken doel of publicatie; noch voor derden, noch voor andere doeleinden. 

9. Eigendomsrecht

Alle voorkomende informatie in haar publicaties of op haar site is eigendom van Bouwservice bvba en mag niet worden gekopieerd om commerciële doeleinden.  Bouwservice bvba behoudt alle eigendomsrechten op haar publicaties (drukwerken en site) en de erop ter beschikking gestelde informatie.
Voor het materiaal gebruikt voor de opmaak van beelden blijven alle rechten van de adverteerder of zijn opmakers (architect, fotograaf, illustrator, …) gevrijwaard.  Bouwservice bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van gebruikers of websitebezoekers.
Wanneer Bouwservice bvba (of een van zijn grafische vormgevers) onder eender welke vorm een werk verricht, in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom, behoudt zij de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie).  De adverteerder kan
deze rechten enkel bekomen mits een schriftelijke overdracht of bij een rechtstreekse overmaak van het digitaal eindresultaat door Bouwservice bvba aan de adverteerder. 

10. Onderbrekingen van bouwservice.be

Bouwservice bvba kan op geen enkele wijze garanderen dat de diensten op haar site zonder onderbrekingen zullen verlopen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke vorm van schade geleden door onderbreking van de site of voor schade ontstaan door overmacht.
Bouwservice bvba spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking en foutloos is of niet door andere technische problemen wordt getroffen. 

11. Vertrouwelijke informatie

Bouwservice bvba bewaakt de persoonlijke en bedrijfsgegevens van haar adverteerders en zal deze noch doorgeven, noch verkopen aan derden.  Mochten er gegevens gekopieerd worden uit haar publicaties of van haar site, dan ligt daarvoor geen verantwoordelijkheid bij Bouwservice bvba. De gepubliceerde gegevens kunnen onmogelijk beschouwd worden als vertrouwelijk.

12. Eenmalige opdrachten

Alle opdrachten tot publicatie lopen voor de afgesproken periode en zijn beperkt tot een eenmalige prijs en factuur, zonder stilzwijgende verlengingen. Verlengingen zullen steeds deel uitmaken van een vernieuwde overeenkomst. 

13. Annulering of schrapping

Na het  ontvangen van het tekstmateriaal van de adverteerder is annulatie uitgesloten.
Het staat de adverteerder steeds vrij, mits schriftelijke aanvraag, op elk moment zijn gegevens te laten verwijderen van de site; zonder dat dit hem ontslaat van de betaling van de volledige factuur voor de overeengekomen prestatie.
Na het ontvangen van het opmaakmateriaal is de verkoopovereenkomst definitief afgesloten en is de bestelde prestatie door de adverteerder volledig verschuldigd. 

14. Exclusiviteit

In algemene regel wordt geen exclusiviteit gegeven. Alle adverteerders zijn werkzaam in de bouw of een aanverwante sector.  De gratis verspreiding van onze publicaties verreist een voldoende aantal adverteerders en publiciteitsinkomst.  Immers de ene adverteerder zijn hoofdactiviteit is de nevenactiviteit van de andere adverteerder en omgekeerd.  De activiteiten van onze adverteerders overlappen elkaar zeer frequent.
Wanneer Bouwservice bvba meent hierop een uitzondering te kunnen maken wordt dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd en nauwkeurig omschreven.  Een adverteerder kan zich nooit beroepen op een vermeende mondelinge toezegging, maar moet er het schriftelijk bewijs van leveren.

15. Overmacht

Wanneer Bouwservice bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst uit te voeren, behoud zij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

16. Facturatie

Facturatie gebeurt na de prestatie, zijnde de afgesproken publicatie.  Het is de adverteerder zijn verantwoordelijkheid om alle bijkomend materiaal welke hij extra wilde publiceren op de site, maar mogelijks nog niet aanleverde, binnen de normale deadline te bezorgen.
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.  Betalingen gebeuren uitsluitend, na facturatie en zonder voorschot, op rekening van Bouwservice bvba.
Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. 
Alle inningskosten zijn uitsluitend ten laste van de koper/adverteerder. 

17. Uitvoering en verspreiding

In geval van geschil betreffende de verspreiding van een publicatie vormt de facturatie van derden (drukkerij, post, bedelingdienst, …) 100% sluitend bewijs van een correcte uitvoering.
Klachten met betrekking tot een huis aan huis bedeling dienen gespecificeerd (met opgave van straatnamen, huisnummers, …) te gebeuren binnen de 3 dagen na factuur. Bouwservice hanteert in navolging van de distributiedienst BD een streef van 100% met een garantie van 90% fysische bedekking en een beperkte termijn van 3 dagen efficiënte controlemogelijkheid. 

18. Klachten

Op straffe van verval van recht dient de adverteerder elke klacht of protest op betreffende factuur aangetekend te zenden of te mailen aan Bouwservice bvba, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient duidelijk omschreven te worden. Een adverteerder kan zich nooit beroepen op een mondelinge ingebrekestelling, zoals bijvoorbeeld een telefonische foutmelding.

19. Overige

Bouwservice bvba richt zich naar de regels en kwaliteit- en uitvoeringsnormen van Febelgra (Federatie van de Belgische Grafische Industrie) , de Belgische Distributiedienst (BD) en B-post.
Een adverteerder kan aan Bouwservice bvba geen strengere eisen stellen.
De gerichte, praktijkgebonden uitgewerkte artikels van onze verkoopsovereenkomst blijven primair. 


20. Geschil - bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, vallen onder het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, waarin Bouwservice bvba gevestigd is.
Indien een rechter een bepaling geheel of gedeeltelijk verwerpt, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden.