Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksovereenkomst

Bouwservice bvba biedt u de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, stilzwijgend en zonder enig voorbehoud, van de volgende gebruiksvoorwaarden:

De gegevens op deze website zijn niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Als u ons opmerkzaam maakt op onjuistheden, zullen wij hieraan verhelpen.

De gegevens zijn evenmin een exacte weergave van een officiële tekst. Alleen de wetgeving bekendgemaakt in het Staatsblad is rechtsgeldig. De informatie op deze website bevat op generlei wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden. De informatie doet evenmin rechten ontstaan waarop u zich kunt beroepen. De informatie vormt geen professioneel, technisch of rechtskundig advies. Voor specifiek advies moet u een beroep doen op de daartoe bevoegde deskundigen.

Alle informatie, gegeven in goed vertrouwen en naar beste vermogen, wordt zonder enige garantie verschaft. Bouwservice bvba is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat u, als gebruiker, op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Als bezoeker van de site wordt u geacht zelf de geschiktheid en de deugdelijkheid van de informatie voor een bepaald doel vast te stellen.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website geven geen recht op compensaties, van om het even welke aard. Het veranderen van informatie van deze website is verboden. 

Via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Bouwservice bvba beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Bouwservice bvba aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites en hun inhoud.

Als gebruiker onderschrijft u alle gebruiksvoorwaarden van de externe sites waarvan u door hyperlinks gebruik maakt.

Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen de beheerders ervan en Bouwservice bvba. 

Deze website is bedoeld voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik (privé) te downloaden en te printen. De teksten, afbeeldingen en alle andere items van deze site worden door het auteursrecht beschermd. Reproductie, aanpassing, bewerking, vertaling, verspreiding, verkoop, publicatie, … en gebruik voor commerciële doeleinden zijn verboden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de titularis van het eigendomsrecht.

De gebruiker zal de rechten van architecten, ontwerpers, producenten, fabrikanten, adverteerders en hun grafische vormgevers ten volle vrijwaren. De gebruiker zal de rechten van de beheerders van externe sites, waarvan u door hyperlinks op deze site gebruik maakt, ten volle vrijwaren.

Bouwservice bvba behoudt alle eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. Voor de informatie geraadpleegd door hyperlinks op externe sites blijven alle rechten van de betreffende beheerder(s) ten volle gevrijwaard. 

Het bezoek en gebruik van deze site houdt in dat u zich stilzwijgend en zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden en deze on-line overeenkomst.

Alle geschillen en vorderingen die zouden kunnen voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website impliceert dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken van Gent en België.

Bouwservice bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op deze website ter beschikking gestelde informatie; met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van apparatuur. Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking. 

Bouwservice bvba verwerkt bezoekersgegevens (teller) van haar website enkel voor eigen interne doeleinden en slaat geen persoonlijke gegevens van de bezoekers op.

De website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. 

Als beelden (foto’s, advertenties, geografische kaartjes, …) niet openen op uw computer, kan u dit mogelijks verhelpen door de instellingen van uw browser aan te passen (bv voor Microsoft Internet Explorer : extra – instellingen pop-upblokkering – filterniveau: normaal).

Sommige beveiligingssystemen interpreteren onze JPEG bestanden (advertenties, foto’s, geografische kaartjes, …) als te weren ongevraagde publiciteit, waardoor deze extensies van onze website niet openen op uw computer. Ook in deze gevallen kunnen de juiste instellingen van uw systeem oplossing bieden. (bv Norton Internet Security (symantec) – ‘blokkeer advertenties van deze site’ uitvinken)

Bouwservice bvba spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar  kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Heeft u zelf te maken gehad met een technisch probleem op onze site en door aanpassing van uw computerinstellingen ondertussen het euvel opgelost ? Laat het ons weten, we kunnen er misschien uit leren. Waarvoor dank!  Vond u zelf nog geen oplossing en wenst u tussenkomst van onze technische ondersteuning ? Bezorg ons uw e-mail adres en uw telefoonnummer met de uren dat we u het best kunnen bereiken, we proberen u dan te helpen. 

Alle materiaal of commentaar dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Bouwservice bvba bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Bouwservice bvba wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven; maar mag deze naar eigen goeddunken gebruiken.